A belügyminiszter 29/2014. (IV. 3.) BM rendelete a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (3) bekezdésében,

a 4. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések felülvizsgálatával összefüggő tevékenységekre, az e tevékenységeket végzőkre, valamint a felülvizsgálattal érintett ingatlantulajdonosokra és társasházakra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a gázfelhasználó technológiák felülvizsgálatára.

2. A hatósági eljárás szabályai

2. § (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszakibiztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat, vagy a hibák kijavításának szükségességét vitatja, a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 napon belül, az 1. mellékletben meghatározott kérelem benyújtásával eljárást kezdeményezhet az ingatlan fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnél (a továbbiakban:
hatóság) a műszaki-biztonsági felülvizsgálat megállapításainak felülvizsgálata céljából.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyv másolati példányát, valamint igazolni kell az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott, általános tételű eljárási illeték megfizetését.
(3) A hatóság az általa kirendelt szakértő szakvéleménye és a műszaki-biztonsági felülvizsgálat során felvett jegyzőkönyv alapján dönt a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szempontból való megfelelőségéről. A hatóság határozatában
a) megállapítja, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági szempontból megfelelőek, és kötelezi a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót, hogy a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések ismételt üzembe helyezésére a határozat kézhezvételét követő munkanapon intézkedjen, vagy
b) kötelezi az ingatlantulajdonost vagy a társasházat a hibák NGM rendeletben meghatározott határidőben történő kijavítására.
(4) A hatóság a határozatát a földgázelosztói engedélyessel vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatóval is közli.
3. § (1) Ha az ingatlantulajdonos vagy a társasház az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvben szereplő megállapításokat és a hibák kijavításának szükségességét nem vitatta, a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatának ismételt elvégzésével a hibák kijavítását, legkésőbb a hiba kijavítására nyitva álló határidő leteltét követő 30 napon belül helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, egyben az NGM rendelet 1. melléklete szerinti jegyzőkönyvet veszi fel.
(2) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató az ellenőrzés során megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos vagy a társasház a hibák kijavítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget, azt 15 napon belül az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyv megküldésével a hatóságnak bejelenti.
(3) A hatóság az ingatlantulajdonost vagy a társasházat kötelezi a hibák kijavítására.
(4) A hatóság a határozatát a földgázelosztói engedélyessel vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatóval is közli.
4. § A hatóság végrehajtható döntésében foglaltak teljesítésének ellenőrzése során, az élet, a testi épség vagy a vagyonbiztonság védelmére figyelemmel nem alkalmazható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés.

3. A szakértőre vonatkozó szabályok

5. § A szakértő a 2. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelménynek megfelelően köteles szakvéleményét elkészíteni.
6. § Ha a szakértő a felhasználási helyen az élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető helyzetet észlel, köteles arról a felhasználót és a hatóságot, valamint a földgázelosztói engedélyest vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) A szakértő a hatóság kirendelése alapján látja el a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot, amelyről az ingatlantulajdonost vagy a társasház képviseletére jogosultat előzetesen értesíti. Ha az ingatlantulajdonosnak vagy a társasház képviseletére jogosultnak a jelzett időpont nem megfelelő, az első időponttól számított 8 munkanapon belül eső második időpontot jelöl meg a szakértő.
(2) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetéket vagy felhasználói berendezést üzemen kívül helyezte, első időpontként – a 9. § (2) bekezdésében foglalt esetek kivételével – a kirendeléstől számított 3 munkanapon belüli időpontot, ha ez az ingatlantulajdonosnak vagy a társasház képviseletére jogosultnak nem megfelelő, az első időponttól számított 3 munkanapon belül eső második időpontot jelöl meg a szakértő.
(3) Ha a szakértő a helyszíni vizsgálatot nem tudja elvégezni, a hatóság részére köteles azt haladéktalanul bejelenteni.
8. § A szakértő kirendelésével kapcsolatos eljárási költségeket – ha az eljárásban érintett ügyfél lakossági fogyasztó – az eljáró hatóság viseli.

4. Eljárási határidők

9. § (1) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetéket vagy felhasználói berendezést üzemen kívül helyezte, a hatóságra vonatkozó általános ügyintézési határidő 15 nap.
(2) Ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató a gáz csatlakozóvezetéket vagy felhasználói berendezést
a) gyermekek átmeneti gondozásának helyén, gyermekek vagy családok átmeneti otthonában, gyermekotthonban, különleges gyermekotthonban,
b) fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményben, vagy
c) személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosító bentlakásos szociális intézményben helyezte üzemen kívül, a hatóság a 2. § (1) bekezdése szerinti kérelem beérkezését követő 24 órán belül hozza meg határozatát.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

 Forrás: http://gazmuszaki-biztonsagi-felulvizsgalo.hu

   

Oldalainkat 66 vendég és 0 tag böngészi

© Társasházkezelés20